Godspeed

Godspeed

A family of four people experience a laughable and touching truck journey.

Genre: Comedy

Actor: Qiao Shan , Fan Chengcheng , Ma Li , Zhang Jingyi , Chang Yuan , Xiao Ai , Yin Zheng , Tian Yu

Director: Xiaoxing Yi

Country: China

Type:

Duration: 100 min

Release: 2023

IMDb: 6.3/10

You May Also Like